Podsumowanie czerwcowych warsztatów diagnostycznych 2014

 • Diagnostyka laboratoryjna u małych zwierząt
  Naszym ekspertem w ramach tego szkolenia była Pani prof. Anna Winnicka uznany specjalista z zakresu diagnostyko laboratoryjnej zwierzat.
  W ramach przeprowadzonych warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami pobierania materiału, obróbki próbek do badań hematologicznych i biochemicznych. Omówiono zasady interpretacji uzyskanych wyników oraz interakcje pomiędzy poszczególnymi parametrami. W ramach ćwiczeń zostały przedstawione i przeanalizowane przypadki kliniczne.
  W zajęciach brało udział 28 uczestników (22 PL, 6 UA).

 • Ultrasonografia jamy brzusznej małych zwierząt
  Szkoleni poprowadził dr Wojciech Atamaniuk, składało się ono  z dwóch części: wprowadzenia teoretycznego oraz zajęć praktycznych. W pierwszej części przedstawiono podstawy ultrasonografii, oraz omówiono zasady badania poszczególnych narządów jamy brzusznej. Zostały przedstawione fizjologiczne skany narządów a także skany najczęściej spotykanych innowacyjnych patologii. W części drugiej uczestnicy pod nadzorem prowadzącego wykonywali badanie USG jamy brzusznej i omawiali uzyskane wyniki.
  Udział w szkoleniu wzięło łącznie 25 osób (20 PL, 5 UA).

 • Podstawy echokardiografii małych zwierząt
  Pani dr Magdalena Garncarz w trakcie szkolenia zaznajomiła uczestników z zagadnieniami związanymi z diagnostyką chorób serca. Przeprowadzone szkoleni podzielone było na dwie części: 1. wprowadzenia teoretycznego, 2. zajęć praktycznych. Część pierwsza to teoria działania aparatów USG (budowa aparatu, zasady uzyskiwania obrazów, tryb M-mode i B-mode).  W dalszej części przedstawiono obrazy fizjologiczne narządów i porównano z obrazami patologicznymi. W części drugiej uczestnicy przeprowadzali badanie USG oraz omawiali uzyskane wyniki.
  W trakcie zajęć  16 osób miało możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu echokardiografii (13 PL, 3 UA)
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.