O projekcie

 

Idea ściślejszej współpracy instytucjonalnej pojawiła się już w 2009 i wyłaniała z dyskusji prowadzonych na licznych konferencjach i spotkaniach z udziałem władz, pracowników i studentów obydwu Uniwersytetów. Na przestrzeni kilku lat partnerzy wypracowali główne założenia szeroko pojętej poprawy zdolności do wspólnego działania w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Ostatnim etapem tych wysiłków było przygotowanie formuły tego konkretnego działania, które ma na celu poprawę współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetami we Lwowie i Lublinie, zwiększenie wzajemnej wymiany studentów i kadry naukowej, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy ośrodkami weterynaryjnymi po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej w oparciu o nowo utworzony system informatyczny, poprawę transgranicznej współpracy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i podniesienie wiedzy i umiejętności lekarzy weterynarii w zakresie nowoczesnych technik diagnostycznych. Ponadto w budżecie przedsięwzięcia zaplanowano zakup sprzętu medycznego, badawczego i informatycznego w celu stworzenia infrastruktury do praktycznego szkolenia lekarzy weterynarii w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologicznie metod diagnostycznych oraz oceny zarządzania ryzykiem w kryzysowych sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych związanych z pojawieniem się chorób zakaźnych i bezpieczeństwem żywności.

W rezultacie powstaną dwa dobrze wyposażone ośrodki naukowe i diagnostyczne, które będą mogły być wykorzystane jako centra pierwszej linii obrony w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia epidemiologicznego. Dzięki temu obywatele UE i Ukrainy będą mieli bieżący monitoring sytuacji epidemiologicznej oraz stanu zdrowia zwierząt. Gromadzone dane będą przetwarzane i przekazywane zainteresowanym instytucjom zajmującym się szeroko pojętą ochroną zdrowia publicznego oraz innym podmiotom za pośrednictwem zaawansowanych informatycznych systemów dystrybucji informacji. Bezpośrednia współpraca przy realizacji projektu oraz jego kontynuacja, intensywna wymiana pracowników i słuchaczy będzie miała znaczący wpływ na rozwój wymiany kulturalnej oraz rozwoju relacji sąsiedzkich pomiędzy Polską i Ukrainą.

Projekt pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Podpisanie umowy grantowej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nastąpiło 20 lutego 2013r.

 

Link do strony lokalnej Delegacji UE oraz Biura Współpracy EuropeAid
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
Niniejsza strona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość publikacji leży wyłącznie po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.